Ogłoszenia i Przetargi

Dostawa nabiału do DPS - Wybór oferty

Dostawa nabiału do DPS

Informacja:

Przetarg dostawa drobiu - 06.2016

Rzeszów 28.06.2016r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z20l3 r. poz.907 z póź.zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie,ul. mjr H. Sucharskiego 1 postępowaniu o udzięlęnie zamówienia publicznęgo, w trybie przetargu zapytania o cenę na dostawę drobiu i podrobów do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie:
Wybrano ofertę najkorzystniejszą :ofertę nt l, złożoną przez Wykonawcę :
Firma Handlowo-Usługowa,,Res-Smak" z siedzibą: 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46 box nr 15
Oferta w/w. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.
Oferta Wykonawcy uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert
przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : 100 pkt
CENA- 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje,że w niniejszym postępowaniu złożono inne oferty:
oferta nr 2: Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO sp.z o.o., 36-051 Górno; ul. CentraIna 4
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: 67,46 pkt
CENA - 67,46pkt.
Oferty odrzucone: brak
Oferty unieważnione: brak
Jednocześnie informuję się, żę zamawiający zawrzę umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 pkt.2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r- pzp.

 

z up.dyrektora

Janusz Baran

Ogłoszenie o wyborze dostawcy artykułów spożywczych mrożonek ryb i konserw rybnych

Ogłoszenie o wyborze dostawcy artykułów spożywczych mrożonek ryb i konserw rybnych

Oferta na dostawę artykułów spożywczych

Więcej artykułów…