Ogłoszenia i Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rzeszów   26.02.2013r.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję,
że w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie,

ul. mjr H. Sucharskiego 1

 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie:

Wybrano ofertę najkorzystniejszą na dostawę artykułów żywnościowych, ofertę nr 1 złożo­ną przez Wykonawcę :  Almax- Dystrybucja Sp. z o. o.

z siedzibą: Panieńszczyzna, 21-002 Jastków,

Oferta w/w. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

Oferta Wykonawcy uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium :

CENA – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono inną ofertę:

Hurtownia Wielobranżowa „RAJSKA” 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9A

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

CENA –  99.26 pkt.

Oferty odrzucone:  brak

Oferty unieważnione: brak

Jednocześnie  informuję się, że zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- prawo zamówień publicznych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Dom Pomocy Społecznej w  Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1

tel/fax  017 86 36 287.; adres strony internetowej: www.dps-rzeszow.pl

I.2) Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa Gminy – Miasta Rzeszów

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, zgodnie ze szczegółową kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1 do „Wzoru formularza oferty”, dostępną na stronie internetowej zamawiającego.

  1. Dostawy towarów odbywać się będą zgodnie ze złożonym zamówieniem wyrażonych drogą telefoniczną lub faksem z dwudniowym wyprzedzeniem.
  2. Wykonawca towar dostarczać będzie do magazynu zamawiającego na swój koszt środkiem transportu przystosowanym do przewozu danego towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  3. Wykonawca winien stosować system HACCP.
  4. Towar musi być świeży, najwyższej jakości, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP, posiadać świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia.
  5. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy.
  6. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad w trybie natychmiastowym i na własny koszt.
  7. Zamawiający gwarantuje zakup 70% wartości zamówienia podstawowego.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

 

II.1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV):15300000-1; 15800000-6 ,15600000-4,

15400000-2

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej – Nie

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – Nie

 

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy na okres      12 miesięcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wadium – nie jest wymagane

III.2) Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia - nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do oferty.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do oferty.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do oferty.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do oferty.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

X oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

X aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

X nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4

 

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-rzeszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Mjr. H. Sucharskiego 1, pok. 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data:  26.02.2013 r.   Godzina:  10,00

Miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 1, pok. 27.

IV.4.5) Termin związania ofertą:  30dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Mjr. H. Sucharskiego 1, pok. 24, Data:26.02.2013 r. Godzina:  10.15

2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

P. Janusz Baran, tel. 17 86-36-287.

3) Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

Kierownik Działu

Administracyjno- Eksploatacyjnego

 

 

Janusz Baran

 

Pobierz pliki ze specyfikacją SIWZ w formacie DOC

Ogłoszenie - Dostawa mięsa, wędlin i konserw mięsnych

Rzeszów   08  listopada 2012

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę   na dostawę mięsa, wędlin i konserw mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1:


1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na dostawę mięsa, wędlin i konserw mięsnych, ofertę nr 1, złożo­ną przez Wykonawcę :
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OLIMPEK”Sp. z o.o. Rzeszów ul. Trembeckiego 11.


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach, nie podlegających odrzuceniu.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : 100 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów ; 100 pkt


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
2 Zakład Mięsny Smak-Górno Sp. z o. o. ul Centralna 4.
Numer oferty : 2

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ;95 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów : 95 pkt

3. F.H.U. RES- SMAK Tadeusz Olko, 35 – 233 Rzeszów, ul. Lubelska 46

Numer oferty: 3
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: 84 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów : 84 pkt.


4 ”Karpatia” Jolanta Krasoń Rzeszów ul. Lubelska 46

Numer oferty: 4
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ;92 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów: 92 pkt


Jednocześnie informuję że, na podstawie art.94 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, zamawiający zawrze umowę w sprawie   zamówienia publicznego po 26.11.2012r.1