Ogłoszenia i Przetargi

Wybór Oferty na dostawę artykułów spożywczych mrożonek, ryb i konserw rybnych

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia}}}4 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2013 r. poz.907 z póź. zm.) niniejszym informuję,ze w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, u1. mjr H. Sucharskiego 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie ptzetarguzapytania o cenę na
dostawę artykułów spożywczych mrożonek, ryb i konserw rybnych do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie:
wybrano ofertę najkorzystniejszą :ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę :
Jawit A. i J. i W. Lampart SJ, z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Mięsowicza 2a

 

Dostawa artykułów spożywczych

Rzeszów 09.03.2015r,

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z20I3 r. poz.907 z póź. zm.) niniejszym informuję,że w prowadzonym przęz Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. mjr H. Sucharskiego 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie:
Wybrano ofertę najkorzystniejszą na dostawę artykułów spożywczych ofertę nr 1
złożoną przez Wykonawcę : Almax- Dystrybucja Sp. z o. o.
z siedzibą : Panieńszczyzna, 21, -002 Jastków,
Oferta w/w. Wykonawcy została :uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawiera najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.
Oferta Wykonawcy uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert
przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne go.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium :
CENA - 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuj e, że w niniejszym postępowaniu złożono inną ofertę:
oferta nr 2:,,BOGAR" Firma Handlowo-Usługowa Szostak Mirosław
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 87,43 pkt.
Oferty odrzucone: brak
Oferty unieważnione: brak
Jednocześnie informuję się, że zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia2004r- pzp.

Wybóro oferty na dostawe mięsa i wędlin

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Wersja PDF do pobrania


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 sĘcznia2004 r. - Prawo zamówięń publicznych
(Dz.U. z20l3r. poz.907 zpóź. zm.).niniejszym informuję, ze w prowadzonym przez Dom
Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę mięsa,
wędlin i konserw mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie,
ul. Mjr H. Sucharskiego 1:
1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na dostawę mięsa, wędlin i konserw mięsnych,
ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę : Zakład mięsny Smak- Górno Sp. z o.o.
ul. Centralna ł 36-051 Górno

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofęrt określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawięrała najniższą cenę
spośród przedstawionych w ofęrtach, nie podlegających odrzuceniu.
Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej
przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium :100 pkt.
CENA - 100 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów: 100 pkt
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
2. Firma Handlowo- Usługowa,,RES-SMAK", ul. Lubelska 45 box nr 15r 35-233 Rzeszów
Numer oferty: 1
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: 97100 pkt.
CENA - 97,00 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów: 97,00 pkt
3. ,,KARPATIA" Jolanta Krasoń, ul. Lubelska 46,35- 233 Rzeszów
Numer oferty:3
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : 89100 pkt.
CENA - 89,00 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów: 89,00 pkt
Jednocześnie informuje się , że zamawiąjący zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w
terminie określonym w art. 94, ust.l, pkt. 2,tj. po dniu l2.11.20l4r.
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji drogą elektroniczną na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Rzeszów 23.10 20I4r


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Oryginał ogłoszenia w formacie PDF


Na podstawię art. 92 ust.1 ustawy z 29 sĘcznia2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U..z20l3r. poz.907.zpóź. zm. niniejszym informuję, ze w
Prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 Postępowaniu o udZielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytania o Cenę ną dostawę pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Mjr.H. Sucharskiego :


1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na dostawę pieczywa, ofertę nr 3 złożoną przez
Wykonawcę : Piekarnia ,,MARZENIE" Cecylia Róg 36-07L Trzciana
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach, nie podlegających odrzucęniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert Przeprowadzonej przez Zamawiającęgo na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium :100 pkt.
CENA - 100 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów: 100 pkt
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
2.. PPPUH Piekarnia Zamojska, Rzeszów u!. Osmeckiego 20
Numer oferty: 1
oferta odrzucona- na podstawie aft. 89 ust.l pK 1 w związku z art. 82 ust. 2
ustawy PZP ze względu na jej niezgodność z ustawą, a mianowicie formularz oferty, zał nr 2 do SIWZ nie został podpisany przez osobę upowaznioną do reprezentowania Dostawcy.
3. Piekarnia ,, GRAHAM" SC Anita Byra, Magdalena WaIa-Kiszka 37-420 Rudnik n/ Sanem, ul. Rynek 29
Numer oferty: 2
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : 87,00 pkt.
CENA - 87,00 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów: 87,00 pkt
Jednocześnie informuje się , że zamawiający zawrze umowę,w sprawie zamówienia
publicznego w tęrminie określonym w art. 94, ust.l, pkt. 2,6. po dniu 5.1 |.20I4r.
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji drogą ęlektroniczną na
adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .p

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - NABIAŁ

Rzeszów   02.09. 2014r

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz.907.niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie,

ul. Mjr H. Sucharskiego 1

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytania o cenę na dostawę nabiału dla Domu Pomocy Społecznej                  w Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1:

 

1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na dostawę nabiału, ofertę nr 1 złożo­ną przez Wykonawcę : Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Jasienica Rosielna 208, 36-220 Jasienica Rosielna.  Numer oferty: 1

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych
w ofertach, nie podlegających odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium :

CENA – 100 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100 pkt

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

2. XYZ Marek Demitraszek, 35-113 Rzeszów, ul. Akacjowa 42

Numer oferty: 2

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

 

CENA – 96,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów : 96,00 pkt.

3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej Woli,37-450 Stalowa Wola,

ul Staszica 1. Numer oferty: 3

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium :

 

CENA – 98,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów:  98,00 pkt.

4. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ul. Ludowa 122,

18-200 Wysokie Mazowieckie. Numer oferty: 4

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

 

CENA- 94,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów: 94,00 pkt.

 

Ofert odrzuconych- brak.

 

Jednocześnie  informuje się , że zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94, ust.1, pkt. 2, tj. po dniu 07.09.2014r.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania ogłoszenia, drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

Więcej artykułów…