Środki dla Gminy Miasto Rzeszów na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu Domów Pomocy Społecznej

 

W dniu 16 października 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie oraz Gminą Miasto Rzeszów reprezentowaną przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 na otrzymanie grantu w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

W ramach projektu Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1  otrzymał wsparcie w zakresie dodatkowego wynagrodzenia dla personelu oraz zakupu środków ochrony osobistej i do dezynfekcji.

Wartość przyznanego dofinansowania to  89 567,57 zł.

Okres realizacji: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.

Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Projekt LEPSZE JUTRO

W ramach projektu „Lepsze jutro” nasz Dom Pomocy Społecznej otrzymał grant w kwocie 520 000 zł na wspieranie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenia skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

 

Miasto Gmina Rzeszów Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie ul. Mjr H. Sucharskiego 1 współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

 

Dofinansowanie projektu:  89 567,57 zł