Środki dla Gminy Miasto Rzeszów na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu Domów Pomocy Społecznej

 

W dniu 16 października 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie oraz Gminą Miasto Rzeszów reprezentowaną przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 na otrzymanie grantu w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

W ramach projektu Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1  otrzymał wsparcie w zakresie dodatkowego wynagrodzenia dla personelu oraz zakupu środków ochrony osobistej i do dezynfekcji.

Wartość przyznanego dofinansowania to  89 567,57 zł.

Okres realizacji: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.

Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020