Warunki przyjęcia

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności , która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, ma prawo ubiegać się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej .
Nasz dom zapewnia  pomoc i opiekę na poziomie obowiązujących standardów w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychicznych  i fizycznych osób w nim zamieszkujących.
Organizacja, zakres oraz poziom świadczonych usług w szczególności ma na względzie zapewnienie poszanowania wolności, intymności , godności oraz poczucia bezpieczeństwa .
      
Chcąc zamieszkać w  naszym domu osoba zainteresowana powinna złożyć w miejskim lub gminnym  ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania  pisemną prośbę    o skierowanie do domu pomocy społecznej wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym potrzebę umieszczenia w DPS. Dla siebie należy pozostawić potwierdzoną kopię złożonych dokumentów. Prośba o skierowanie winna zawierać krótkie uzasadnienie konieczności zapewnienia całodobowej opieki oraz uzasadnienie wyboru domu do którego chce zostać skierowana (np. utrzymanie kontaktu z mieszkającą w pobliżu rodziną )
W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej wniosek składa opiekun prawny tej osoby. Jeśli osoba nie ma ustanowionego opiekuna prawnego i sama nie jest w stanie wyrazić zgody na umieszczenie jej w domu pomocy społecznej, a brak opieki w miejscu zamieszkania zagraża jej życiu bądź zdrowiu skierowanie może nastąpić na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

- skierowanie do domu pomocy społecznej (druk skierowania do pobrania - DOC)

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej przeprowadzi wywiad środowiskowy, udzieli wszelkich niezbędnych informacji  i pomoże skompletować potrzebną dokumentację.
Dla sprawniejszego załatwienia sprawy osoba zainteresowana  może  przygotować aktualne dokumenty o dochodach ( decyzja emerytalno-rentowa, ostatni odcinek emerytury lub renty, decyzja o przyznanym zasiłku stałym/pielęgnacyjnym), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli takie posiada, ewentualne karty informacyjne leczenia szpitalnego, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jej tożsamość, podstawowe badania lekarskie.
         
Po skompletowaniu dokumentów osoba zainteresowana otrzymuje decyzję administracyjną o skierowaniu i umieszczeniu w DPS. W przypadku odmowy skierowania, osobie ubiegającej się przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej, który wydał decyzję odmowną.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Osoba zainteresowana  jest zobowiązana do odpłatności 70% swojego dochodu
2. Małżonek, rodzice, dzieci, wnuki.
3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę w wysokości różnicy między średnim miesięcznym  kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i ewentualnie jego rodzinę.

W naszym Domu średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 01.04.2024r. wynosi - 6 450,00 zł.
Kwota ta opublikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.