Ochrona danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie

Zarządzeniem nr VII/1722/2018 z dnia 23.05.2018r. Prezydenta Miasta Rzeszowa został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych pan. Maciej Golarz.

 

MACIEJ GOLARZ

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klauzula informacyjna dla mieszkańców

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie, 35-225 Rzeszów, ul. H. Sucharskiego 1,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, funkcję tę pełni Pan Maciej Golarz, z którym można się kontaktować w przypadku wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji statutowych zadań jednostki, w szczególności zabezpieczenia Pani/Pana potrzeb bytowych i realizacji na Pani/Pana rzecz usług opiekuńczych i wspomagających oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a) przez okres określony w przepisach prawa, w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym;
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności upoważnione na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych z Administratorem;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo, na zasadach przewidzianych w RODO, do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
9) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia;
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,