RODO

Ochrona danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie

Zarządzeniem nr VII/1722/2018 z dnia 23.05.2018r. Prezydenta Miasta Rzeszowa został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych pan. Maciej Golarz.

 

MACIEJ GOLARZ

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Klauzula informacyjna dla mieszkańców

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie, 35-225 Rzeszów, ul. H. Sucharskiego 1,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, funkcję tę pełni Pan Maciej Golarz, z którym można się kontaktować w przypadku wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres Administratora
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji statutowych zadań jednostki, w szczególności zabezpieczenia Pani/Pana potrzeb bytowych i realizacji na Pani/Pana rzecz usług opiekuńczych i wspomagających oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a) przez okres określony w przepisach prawa, w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym;
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności upoważnione na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych z Administratorem;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo, na zasadach przewidzianych w RODO, do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
9) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia;
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCOW DPS - PDF